Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer

Links

Her finder du en række kommenterede links til foreninger, museer og andre websites af industri- og teknologihistorisk relevans i både ind- og udland. De er tænkt som et supplement og inspiration til museumsbesøg eller yderligere læsning mv.

Samlingen er kun et udvalg, og der sker hele tiden ændringer, ligesom der kommer nye selskaber og foreninger til. Det er derfor altid en god idé jævnligt at bruge fx Google søgefunktion og kikke på industrihistorie samt teknologihistorie: www.google.dk

Ministerier, departementer og styrelser mv.

Kulturarvsstyrelsen
Her er der flere interessante sites at kikke på og blive klog af. Fx 1001-fortælling, hvor blandt andet Frederiksværk, kanon-, støbe- og stålindustrien omtales samt 25 nationale industriminder, hvortil der også er billeder, videoer og lydklip.
www.kulturarv.dk

Foreninger i Danmark:

Dansk Teknologihistorisk Selskab
Selskabet har til formål at fremme teknologihistorisk forskning, undervisning og formidling i Danmark. Selskabet skal virke for udveksling af viden mellem enkeltpersoner og institutioner, der arbejder med teknologihistoriske emner. Ved teknologihistorie forstås den teknologiske udvikling i dansk og internationalt perspektiv og i det komplekse samspil mellem teknologi og kultur, herunder etik, politik, økonomi m.m. Teknologihistorie handler ikke blot om maskiner, produkter og systemer, men også om sociale processer, altså om mennesker, institutioner og andre faktorer bag den teknologiske udvikling.
www.teknologihistorie.dk

HITEK - Selskabet for Historisk Teknologi
HITEK er et fagteknisk selskab under Ingeniørforeningen. Medlemmerne er derfor primært medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark, men andre kan også blive medlem. Selskabet sigter mod at stimulere ingeniørers og andres interesse for industri- og teknologihistorie gennem afholdelse af konferencer, foredrag ekskursioner, studiekredse, etc. samt virke for bevaring af historisk teknisk videnskabelige interessante genstande.
Medlemskab er gratis for IDA medlemmer. Andre kan ansøge om et gæstemedlemskab.
www.ida.dk

Håndværks- og industripuljen
Puljen, der er et uformelt samarbejde mellem museer sætter fokus og skaber overblik over Industrisamfundets kulturværdier. På to årlige møder fremlægges der planer om og resultater af undersøgelser og projekter, og man diskuterer fælles problemer vedrørende genstandsindsamling, registrering m.m. Foruden museumsfolk findes der historikere, arkitekter, bevaringsfolk, arkivarer, konservatorer m.fl. i puljen. På hjemmesiden findes oplysninger om puljen, om møder og ikke mindst en Vejviser til håndværks- og industrihistorie (ikke opdateret), der indeholder oplysninger om museer og arkiver samt litteratur om specifikke industrielle områder.
www.industripuljen.dk

Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer
Formålet med selskabet er at styrke interessen for og bevidstheden om industrikulturens værdier og placering i det danske samfund. Dette sker gennem publikationer som tidsskriftet Fabrik og Bolig, der bringer artikler om danske og udenlandske fabriks- og boligmiljøer, nye bevaringsprojekter, museer, bøger, udstillinger, konferencer og møder. Desuden arrangeres der møder om og ekskursioner til fremtrædende industrimiljøer. Selskabet tager også frednings- og bevaringsinitiativer, støtter lokale bevaringsbestræbelser og søger at påvirke de offentlige myndigheder til en styrket indsats på området. Selskabet udgiver tidsskriftet Fabrik&Bolig.
www.fabrikogbolig.dk

Videnskabshistorisk Selskab
Selskabet blev startet i 1949 som Selskabet for de Eksakte Videnskabers Historie. I 2002 blev selskabets navn ændret til det nuværende. Formålet er at være et mødested for alle, der er interesseret i videnskabshistorie og teknologihistorie i bred forstand. Selskabet er i princippet landsdækkende, men da arrangementerne typisk afholdes på H.C. Ørsted Instituttet er der en klar overvægt af medlemmer i hovedstadsområdet. Der holdes typisk 4-8 arrangementer om året.
www.math.ku.dk/videnskabshistorie/

Museer i Danmark

Arbejdermuseet
Arbejdermuseet er det landsdækkende museum, der belyser arbejderklassens liv og virke, herunder arbejdernes levevilkår, dagligliv, boligforhold, arbejdsforhold, faglige og politiske virke o.a. Websitet indeholder oplysninger om udstillinger og andet.

Danmarks Mediemuseum
Mediemuseet stiller skarpt på vore medier og deres historie. Basisudstillingerne fortæller historien om, hvordan medierne har udviklet sig fra eksklusive tryksager til trykte og elektroniske massemedier, som på godt og ondt påvirker samfundets udvikling og vore holdninger. I udstillingerne er der er lagt særlig vægt på at fortælle om medieprodukterne og deres funktion i skabelsen af det moderne, demokratiske Danmark. Men du kan også se historien om de sidste 200 års rivende tekniske udvikling og om nogle af de store mediehuse.
www.mediemuseum.dk

Brede Værk
I Danmarks fredede industrianlæg, Brede Værk, slog Nationalmuseet i maj 2009 dørene op for et helt nyt museum for industrikultur. På Brede Værk gives en enestående mulighed for på egen krop at se og mærke det danske velfærdssamfunds udvikling. I rammerne af den gamle klædefabrik får publikum, gennem interaktive film, ”hands-on” og udstillinger, et indblik i, hvordan industrialiseringen har ændret befolkningens levevilkår de sidste ca. 100 år. Websitet indeholder blandt andet oplysninger om udstillingerne, tilbud til skoler samt undervisere.
www.bredevaerk.natmus.dk

Danfoss Museum og Teknorama
Museet skildrer den teknologiske udvikling for Danfossvirksomheden og fortæller samtidig historien om firmaets grundlægger Mads Clausen. På teknorama findes et teknologisk eksperimentarium, der primært retter sig mod børn og unge.
www.danfossuniverse.com

Danmarks Industrimuseum
Industrimuseet i Horsens er et statsanerkendt kulturhistorisk specialmuseum. Museets arbejdsområde omfatter formelt set produktion, levevilkår og finansiel udvikling efter 1850. Museet er via museumsloven forpligtet til at indsamle, registrere og bevare kulturarven for eftertiden, til at forske i perioden, og til at formidle den opbyggede viden til et bredere publikum. Museet har en stor samling af genstande, som især belyser udviklingen op til 1960. Museet satser på at dokumentere den enorme udvikling industrisamfundet har gennemgået de seneste årtier.
www.industrimuseet.dk

Danmarks Jernbanemuseum
Museets emne er Danmarks jernbane- og færgehistorie fra 1844 til vore dage. Udstillingen inden døre er på ca. 6.000 m2, og indeholder bl.a. jernbanevogne og lokomotiver, rutebiler og færgemodeller. Et udendørs areal på ca. 20.000 m2 anvendes bl.a. til udstilling og aktiviteter.

Danmarks Jernbanemuseum har en lang historie bag sig - mindst tilbage til 1918. I mange år havde museet til huse i DSBs hovedkvarter i København.

På udendørsarealet er der i de senere år bygget depotområde med kulgård, kulkran, vandkran, rense-/inspektionsgrav m.m. Der er anlagt nye spor, andre er flyttet og tilpasset de nye forhold. Således er sporforløbet forberedt for bygning af ny, stor udstillingshal.
www.jernbanemuseet.dk

Danmarks Tekniske Museum
Museet blev etableret i København i 1911. Siden 1966 har museet holdt til Helsingør, og efter en flytning i 2002 fremstår museet nu som et stort museum på over 14.000 kvadratmeter. Det er et landsdækkende museum med en imponerende samling af dampmaskiner, opfindelser, elektriske apparater, cykler, biler og fly. Til museet hører en ganske informativ hjemmeside med oplysninger om arrangementer og skoletjeneste.
www.tekniskmuseum.dk

Dansk Cykel- og Knallertmuseum
I Glumsø syd for Ringsted findes Skandinaviens største samling af tohjulede transportmidler. Cyklens og knallertens historie vises i en lang række opstillinger, og der er mulighed for at prøve nogle af de gamle køretøjer, også for børn og unge. Åbent maj-september.
www.dckm.dk/cykelmuseum/

Dansk Datahistorisk Museum
Det virtuelle museum drives af Dansk Datahistorisk Forening, som har til formål at indsamle, restaurere og bevare dataudstyr, herunder hardware, software og dokumentation, som primært er produceret i Danmark. Foreningen søger at udbrede kendskabet til området gennem udstillinger og hjemmesiden. Hjemmesiden indeholder oplysninger om danske edb firmaer, primært Regnecentralen, om hvilken der findes mest materiale, men også Christian Rovsing og Dansk Data Elektronik.
www.datamuseum.dk

Dansk Motor- og Maskinsamling
Lidt vest for Grenå findes en unik samling af motorer og maskiner knyttet til industri og landbrug. Fra traktorer til benzinstandere. Samlingen er en sammensmeltning af forskellige gode folks hobbyinteresser, og siden juni 2008 har den været en selvejende institution. Hjemmesiden rummer både fotogallerier, videoklip, brochurearkiv, tegninger (motorlære) og meget andet.
www.motorsamling.dk

DieselHouse
Tidligere B&W museet som lå i Strandgade på Christianshavn. Det førende museum i Danmark for dieselmotorens udvikling findes i tilknytning til H.C. Ørstedsværket i Sydhavnen. Det er skabt på grundlag af det gamle B&W-museum. Her kan man lytte og lugte til de arbejdende gamle motorer og følge dieselteknologiens udvikling fra slutningen af 1800-tallet til nutiden. Den teknologiske udvikling kobles sammen med historien om Københavns energiforsyning, om B&W skibsværft og motorfabriks udvikling over 150 år, om varetransport over havene og dieselteknologiens brug i hele verden. Den store B&W dieselmotor fra 1932 startes første og tredje søndag i hver måned.
www.dieselhouse.dk

Energimuseet (tidl. Elmuseet i Tange)
Energimuseet er et statsanerkendt og landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum med temaet energi. Museet blev stiftet 3.november 1982 som Elmuseet. I 2011 skete navneskiftet fra Elmuseet til Energimuseet.

Energimuseets formål er med udgangspunkt i energiens opdagelse og fysik, at vise den tekniske og kulturelle udvikling af elektricitetens udnyttelse som energiform og denne udviklings betydning for samfundets funktioner og for det enkelte menneskes dagligdag i fortid, nutid og fremtid.

Energimuseet gør viden tilgængelig og levende for alle, støtter den livslange læring og forståelse af energi i vores verden. Museet stimulerer interesser, styrker livskvalitet og fremmer en bæredygtig udvikling.
www.energimuseet.dk

Gasmuseet og Brintuniverset
Gasmuseet ligger i det gamle Hobro Gasværk fra 1898, der blev ombygget til udstillinger og kulturhus for 10 år siden. De gamle fabriksbygninger står i dag udadtil som, da der blev produceret gas på stedet, men de er nu totalt renoverede. Indvendigt er de gamle fabrikshaller indrettet med forskellige udstillinger og aktiviteter.
www.gasmuseet.dk

Godthaab Hammerværk
Godthaab Hammerværk en halv snes kilometer sydvest for Aalborg er et fascinerende museum, indrettet i de gamle fabriksbygninger. Her kan bl.a. vandkraft studeres i detaljer og dertil er der også mulighed for at følge produktudviklingen fra den lille smedje til den mere industrialiserede del: Zincks Fabrikker.
www.godthaab-hammervaerk.dk

Industrimuseet Frederiks Værk
Industrimuseet Frederiks Værk er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Industrimuseet dækker geografisk hele Halsnæs Kommune. Museet opnåede statsanerkendelse i 2004.  Dets ansvarsområde er nyere tid, med følgende specialer: Fabriks- og industrivirksomhed inden for Halsnæs Kommune samt Knud Rasmussen liv og virke nationalt og internationalt.

Industrimuseet Frederiks Værk har som mål at indsamle og dokumentere, forske i og fortælle om disse vigtige sider af vores fælles danmarkshistorie.

Industrimuseet Frederiks Værk driver en række museumsenheder: Arkivet, Arsenalet, Projektilmagasinet, Krudtværket, Trækulsbrænderiet samt Svovl- og salpeterladen i Frederiksværk - foruden Knud Rasmussens Hus i Hundested.
www.indmus.dk

Papirmuseet Bikuben
Specialmuseum i Silkeborg for papir og papirfremstilling. Papirmuseet er et levende museum for håndgjort papir. Museet har til huse i Silkeborg på den nedlagte Silkeborg Papirfabrik i de gamle produktionslokaler for håndgjort papir. Desuden hjemmeside med ambition om at være det sted i Danmark, hvor man får det bedste overblik og indblik i dansk papirhistorie generelt, de enkelte fabrikkers historie og de forskellige specialtemaer.
www.papirmuseet.dk

Post og Tele Museum
På museet på Købmagergade i København fortælles de sidste 375 års danske kommunikationshistorie fra Christian IVs postvæsen til vor tids moderne telekommunikation. Foruden almindelige besøgsoplysninger findes et virtuelt museum med tidligere udstillinger og en linksamling til andre post- og telesteder.
Post & Tele Museum er Danmarks nationale museum for post og telekommunikation. Det opbevarer Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.
www.ptt-museum.dk

Steno Museet
Danmarks Videnskabshistoriske Museum i Århus indeholder en afdeling for videnskabshistorie, en afdeling for medicinhistorie, et planetarium og en medicinsk urtehave. Det er et statsligt museum med en række tilbud til børn og unge, især indenfor videnskab, herunder astronomi. Der er i tilknytning til museet også en stor have med lægeplanter.
www.stenomuseet.dk

Textilforum/Museum Midtjylland
Museet består af museumsafdelingerne, Herning Museum, Textilforum, herregården Herningsholm og Klosterlund Museum & Naturcenter samt Vester Palsgaard Skovmuseum. Alle museums-afdelingerne varetager deres unikke del af museets tema, mennesket, heden og innovationen med spændende udstillinger og aktiviteter. med særlig fokus på tekstil, design og innovation, regionalt og nationalt samt industrialiseringen og urbaniseringen på heden. Byer og virksomheder, der voksede ud af hedeegnen.
www.museummidtjylland.dk

Andre danske websites

Dansk Mølle Forum
Website for alle med interesse for mølleriets og møllebyggeriets historie samt bevaringen af de bygningsmæssige og kulturhistoriske levn, der knytter sig til gamle møller. Det gælder naturligvis også vandmøller og de dertil knyttede anlæg.
www.moelle-forum.dk

Industrialia
Website for industri- og teknologihistorie, der er startet på privat initiativ i 2008 og hurtigt har vist sig levedygtig med et væld af aktuelle opdateringer, bognyt, udstillingsnyt og meget andet.
www.industrialia.dk

Teknik & Kultur
Website for alle med interesse for håndværks- og industrihistorie. Hjemmesiden opdateres desværre ikke, men indeholder fortsat bl.a. et væld af bogomtaler, databaser, diskussionsindlæg fra primært perioden 2000-2007. Der er meget fortsat at fordybe sig i på denne website og der er gode henvisninger.
www.teknik-og-kultur.dk

Museer i udlandet

England

Museum of Science and Industry (Manchester)
Museet er beliggende i verdens ældste jernbanestation, Liverpool Road Station fra 1830. Det er et relativt nyt museum, der siden starten i 1983 er ekspanderet til at være et af Englands førende teknologihistoriske museer. Her er stort set alt, hvad hjertet begærer fra den industrielle revolution til moderne luft- og rumfart – og meget der imellem. Et museum man bare skal se.

National Media Museum (Bradford)
Åbnet i Bradford i 1983 som National Museum of Photography, Film and Television, siden 2006 blot National Media Museum. Er en del af National Museum of Science and Industry.

National Museum of Science and Industry
Under denne paraply findes fire forskellige museer, nemlig Science Museum (South Kensington), Science Museum (Swindon), National Railway Museum (York) og National Media Museum (Bradford). Se nærmere om disse her på siden.

National Railway Museum (York)
Museum med et væld af lokomotiver, passagervogne og meget andet i tilknytning til jernbanens historie. Åbnet i York i 1975 som en afdeling af National Museum of Science and Industry.

Science Museum (South Kensington)
Museet, der er grundlagt i 1857, er med over 300.000 genstande – fra mikrochips til fly – et af verdens største videnskabshistoriske museer. Et must under besøg i London. Museet er hovedmuseet i National Museum of Science and Industry.

Science Museum (Swindon)
I 1979 blev RAFs flyveplads i Wroughton nær Swindon overtaget af Science Museum. I seks gamle hangarer findes museets samling af store objekter som fly, busser m.m. Den største er formentlig en trykkemaskine fra Fleet Street, der vejer 140 ton. Museet i Swindon er normalt ikke åbent for offenligheden, idet der dog kan være særarrangementer, ligesom der er mulighed for guidede rundvisninger.

Norge

Norsk Bergverksmuseum (Kongsberg)
Omkring 75 km. vest for Oslo findes Norsk Bergverksmuseum i den gamle sølvmine i Kongsberg, anlagt af Christian 4. i 1624. En lang række klenodier er samlet i selve museet og med grubetoget kan besøgende køre langt ind – og ned – i den berømte sølvmine, der lukkede i 1958. Foruden selve Bergverksmuseet kan også bl.a. beses Kongsbergs Våpenfabriks Museum og Den kongelige Mynts museum. Våbenfabrikationen startede i 1814, og på våbenmuseet kan studeres en udvikling ”fra en traditionell mekanisk bedrift, via rollen som lokomotiv i moderniseringen av norsk industri på 1960-tallet, til landets fremste høyteknologi- og elektronikkonsern med internasjonalt renommé”. Der er mange spændende aktiviteter året igennem.

Norsk Oljemuseum (Stavanger)
Musset er indviet i 1999 og er naturligt beliggende i Stavanger i en monumental museumsbygning på 5.000 kvadratmeter. Museet viser både den teknologiske udvikling fra de første olieplatforme i Nordsøen til moderne fleksible produktionsskibe og undervandssystemer. Der er også fokus på arbejds- og leveforhold på olieplatformene. Hjemmesiden har en omfattende linksamling vedrørende olie og energi.

Norsk Teknisk Museum
Siden 1995 har Norsk Teknisk Museum haft status som det norske nationalmuseum for industri, videnskab og teknologi. I dag er museet også det nationale medicinhistoriske museum. Museet har til opgave både at være et samtidsmuseum og et historisk museum, et dobbeltsigte, der præger de skiftende særudstillinger. Museets egen historie går tilbage til 1914. Museet flyttede i 2011 til de nuværende faciliteter i Kjelsås i Oslo, hvor det råder over 20.700 kvadratmeter til udstillinger, bibliotek, magasiner m.m. Desuden fremragende hjemmeside med stor vægt på formidling.

Næs Jernverksmuseum (Tvedestrand)
Omtrent midt imellem Kristiansand og Larvik på Sørlandet findes i Tvedestrand jernværksmuseet på Næs Jernverk, der var i drift fra 1665 til 1959. Det er et af bedst bevarede af de gamle norske jernværker, der tidligere spillede en meget stor rolle i den dansk-norske økonomi. Jernværket var fra 1799 ejet af Jacob Aall, der også var Eidsvollmand, og museet er derfor også aktuel i forbindelse med grundlovsjubilæet i 2014. Det et interessant museum i storslåede omgivelser.

Spanien

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (Terrassa)
I Terrassa uden for Barcelona findes et interessant spansk nationalt museum for videnskab og teknologi. Det er indrettet i et gammel uldspinderi, og den katalanske klædefabrikation indgår naturligvis i udstillingerne, der dog rækker meget videre. Blandt andet er der spændende udstillinger om energi og transport. Museets generelle mål er da også “to develop the knowledge of the history of science, technology and the process of industrialisation of Catalonia, as well as of the productive processes”. Museets website er kun delvis på engelsk.

Sverige

Sjöhistoriska Museet (Stockholm)
Det søhistoriske museum, bygget i 1938, er nu en del af Statens Maritima Museer. Museets formål er indsamling, bevaring og udstilling af genstande til belysning af søhandelens, skibsbyggeriets og søforsvarets historie. I årenes løb har der været over 300 særudstillinger – fra ubåde over sørøvere og spritsmuglere til badedragter.

Sveriges Järnvägsmuseum (Gävle / Ängelholm)
I Gävle ca. 150 km. nord for Stockholm og i Ângelholm nord for Helsingborg findes det svenske jernbanemuseums to afdelinger. Museets historie går tilbage til 1915 og beskrives nu som "en av världens finaste järnvägshistoriska samlingar som visar den utveckling som pågått under 150 år. I utställningen i Gävle kan du följa järnvägens utveckling med tyngdpunkten på loken och vagnarna medan utställningen i Ängelholm visar järnvägens historia genom människor och miljöer."

Tekniska Museet (Stockholm)
Sveriges største tekniske museum med et udstillingsareal på 10.000 kvadratmeter og omkring 300.000 årlige besøgende. Museet, der er stiftet i 1923, har det nationale ansvar for den tekniske og industrihistoriske kulturarv. ”Samlingarna och kunskapen om industrisamhället, tekniken och teknikutvecklingen ska användas för att möta människors intressen och skapa engagemang och framtidstro”, hedder det blandt andet på museets fremragende hjemmeside. Det er muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev.

Tobaks- og Tändsticksmuseum (Stockholm)
Museet blev etableret i 1938 som et tobaksmuseum med genstande fra de hundredevis af tobaksfabrikker, der fandtes i Sverige før der blev indført tobaksmonopol i 1915. I 1965 flyttede museet til Skansen på Djurgården i Stockholm. I 2000 blev der tilføjet en tændstiksdel, og museet skiftede da navn til det nuværende, og fremstår nu som et industri- og kulturhistorisk museum med omfattende samlinger vedrørende svensk tobaks- og tændstiksfabrikation.

Vasamuseet (Stockholm)
2,7 millioner besøgende tager ikke fejl. Vasamuseet på Djurgården i Stockholm er et must for Stockholms-besøgende. Det enestående krigsskib blev bygget 1626-28, men sank efter få hundrede meter på sin jomfrurejse. Efter 333 år blev Vasa bjærget i 1961. Særdeles informativ website.

Vin & Sprithistoriska Museet (Stockholm)
I Stockholm findes dette specialmuseum for vinens og brændevinens kulturhistorie i Sverige. Det startede i 1967 som en udstilling for AB Vin & Spritcentralens 50-års jubilæum, men blev løbende udbygget. Siden 1989 har museet rådet over 1200 kvadratmeter, hvor der bl.a. er opstillet brændevinsapparater fra Reimersholm Spritfabrik. Flot webside med uhyre mange informationer og mulighed for en virtuel gennemgang af museet.

Tyskland

Deutsches Museum (München)
På museumsøen i München findes Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik. Med over 100.000 genstande er museet Tysklands førende museum for videnskab og teknik. Afdeling i bl.a. Bonn. Museets hjemmeside er delvis på engelsk.

Andre foreninger m.v. i udlandet

ICHOTEC - International Committee for the History of Technology
The International Committee for the History of Technology (ICOHTEC) blev grundlagt i Paris i 1968 for at skabe et fælles forum for teknologihistorikere i Østblokken og den vestlige verden. Ved siden af SHOT (se nedenfor) er organisationen, der bl.a. holder årlig kongresser og udgiver en årspublikation, det førende internationale forum for teknologihistorie.

Industriminnen i Norden
Industriminnes netværk er et netværk af fagfolk i Norden, som arbejder med industrihistorie på forskellig vis. Netværket blev etableret af kursister fra det Nordiske Industriminnes kursus. Industriminnen er det svenske ord for industrihistorie med sine bevaringsværdige bygninger og anlæg. Netværket har ingen hjemmeside, men via en mailliste rundsendes nyheder. Man kan blive optaget på listen ved at kontakte Dag Avango, Enheten för Industriminnesforskning, Avd för Teknik- och Vetenskapshistoria, Kungliga Tekniska Högskolan, 100 44 Stockholm, Arb: 08/790 87 23, Fax: 24 62 63 Email: avango@tekhist.kth.se 

The Newcomen Society
Selskabet med sæde i London blev grundlagt i 1920 og er dermed verdens ældste forening inden for "the history of engineering and technology". Selskabet er meget aktivt, og holder bl.a. foredrag ca. hver 14. dag på bl.a. Science Museum i South Kensington. Websitet indeholder desuden oplysninger om publikationer, aktiviteter, afdelinger, medlemskab og links.

Scientific Instrument Commission
The Scientific Instrument Commission is a constituent organisation of the International Union of the History and Philosophy of Science (IUHPS). It seeks to encourage scholarly research on the history of scientific instruments, and the preservation and documentation of collections of instruments, as well as their use within the wider discipline of the history of science. So as to promote interest in the history of instruments, to encourage discussion and to advance scholarship, annual symposia are held in different parts of the world, usually where there are important collections of instruments or centres of research and teaching. When appropriate, the proceedings of these symposia have been published. Once every four years the annual symposium forms part of the Congress of the IUHPS. The Commission also publishes an annual newsletter and bibliography, and occasionally sponsors workshops on specialist themes.
www.sic.iuhps.org

The Scientific Instrument Society
The Scientific Instrument Society (SIS) was formed in April 1983 to bring together people with a specialist interest in scientific instruments, ranging from precious antiques to electronic devices only recently out of production. The society comprise collectors, the antiques trade, museum staff, professional historians and other enthusiasts. Activities include occasional one-day and week-end conferences, special “behind-the-scenes” visits to museums, and trips abroad. The society publishes The SIS Bulletin.
www.sis.org.uk

SHOT - the Society for the History of Technology
Selskabet er stiftet i 1958 og er med omkring 1500 medlemmer fra 35 forskellige lande, herunder Danmark, det internationalt største selskab for teknologihistorie. Formålet er beskrevet meget bredt: "The Society for the History of Technology is dedicated to the historical study of technology and its relations with politics, economics, labor, business, the environment, public policy, science, and the arts." Foruden den årlige kongres udgiver SHOT bl.a. også Technology and Culture (se nedenfor). Websiden indeholder bl.a. en reference sektion.

Publikationer

Technology and Culture ( http://shot.press.jhu.edu/tc.html  )
Det mest fremstående tidsskrift indenfor teknologihistorieområdet.

Polhem: Tidskrift för teknikhistoria ( http://www.teknikhistoria.kva.se/SNT04.htm  )
Nordisksproget tidsskrift udgivet af Svenska nationalkommittén för teknikhistoria.

The SIS Bulletin ( www.sis.org.uk/indexbul.htm  )
Tidsskrift, der fokuserer på videnskabelige instrumenter og aktiviteter for the Scientific Instrument Society.

Fabrik&Bolig – Det industrielle miljø i Danmark
Tidsskriftet udkommer med et stort nummer om året. Det udgives af Selskabet til bevaring af Industrimiljøer i Danmark. Det er Skandinaviens eneste tidsskrift af sin art. Det indeholder artikler om industrimiljøer, fabriksanlæg, industriel arkæologi og undersøgelser, arbejderboliger og teknologi i bred forstand. Den nyeste litteratur på området anmeldes løbende.
www.fabrikogbolig.dk