Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer

Fabrik & Bolig

ISSN 0106-3324

Redaktion Fabrig & Bolig - det industrielle miljø i Norden

Ansvarshavende redaktør kulturarvschef, ph.d. Henrik Harnow, Odense Bys Museer
Ph.d.-stipendiat, cand. mag. René S. Christensen, Syddansk Universitet og Odense Bys Museer
Museumsinspektør, cand. mag. Søren la Cour, Industrimuseet Frederiks Værk
redaktør, arkitekt maa Jørgen Hegner Christiansen
Museumsinspektør, ph.d. Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museer
Museumsinspektør, cand. mag. Lene Skodborg, Kroppedal Museum

Udenlandske deltagere af redaktionen

Anders Houltz, Kungl. Tekniska Högskolan, Sverige
Norge og Finland afventer pt. svar på henvendelser til mulige nordiske adjungerede.

Fabrik & Bolig 2012 - Forfattervejledning

For artiklerne gælder følgende overordnede retningslinjer:

 • alle artikler afleveres elektronisk i word-format.
 • der anvendes noteapparat i form af slutnoter i øvrigt jf. nedenstående eksempler.
 • alle artikler følges af litteraturliste jf. nedenstående eksempler.
 • artiklerne har en længde på maks. 20 normalsider á 2400 anslag. Større omfang skal aftales med redaktionen.
 • Artikler følges af fyldigt engelsk summary, i forhold til en 20-siders artikel ca. 4 normalsider engelsk tekst.
 • Alle illustrationer afleveres digitalt og i høj opløsning egnet til tryk. Som hovedregel anvendes kun billeder i rimelig fotografisk kvalitet, dvs. såvel teknisk som mht. motiv. F.eks. bør stærkt styrtende linjer rettes op inden indsendelse.
 • Fabrik & Bolig ønsker i stigende grad at lægge vægt på et godt billedmateriale. Typisk vil der være mindst ét foto eller én illustration pr. opslag.
 • Der kan i særlige tilfælde udarbejdes kort eller plan ved Fabrik & Boligs grafiker. Kun efter aftale.

Deadline for aflevering af artikler er fredag den 29. juni 2012, for bidragydere fra Norge eller Sverige dog fredag den 31. august. Derefter følger en proces, hvor artiklerne gennemgår peer-review. Efterfølgende justeres artiklerne efter nærmere aftale inden endelig aflevering fredag den 12. oktober 2012. Der er to korrekturgange efter ombrydning.

Forfatterne modtager 10 eksemplarer af tidsskriftet ved udgivelsen, forventet ultimo november 2012.

Retskrivning jf. retskrivningsordbogen. Grammatisk kommatering. Litteratur og noter jf. omstående eksempler.

Ved spørgsmål kontakt da redaktionen:

Henrik Harnow, Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C, 24 88 19 17, hhkl@odense.dk

Eksempler på noter:

 1. Se Hans Chr. Johansen, Industriens vækst og vilkår 1870-1973, Odense: Odense Universitetsforlag 1988, s. 195 ff.
 2. Ibid., s. 166.
 3. Teknikumudvalget, indberetning om udvalgets virksomhed, Rigsarkivet, Statsministeriet, Teknikerkommissionen af 28/9 1956, ks. 10, 39/1957.
 4. Hans Chr. Johansen (1988) op. cit., s. 25.

Litteratur angives på flg. måde:

Ole Hyldtoft, Københavns Industrialisering 1840-1914, Herning: Systime 1984.

Ole Hyldtoft, Den teknologiske udvikling i Danmark, i Fl. Mikkelsen (red.), Produktion og arbejdskraft i Danmark gennem 200 år, København: Nyt fra samfundsvidenskaberne 1990, s. 47-51.

Ole Hyldtoft, Med vandkraft, dampmaskine og gasmotor, Erhvervshistorisk Årbog, 1987, Århus: Erhvervsarkivet 1987, s. 75-126.

NB! Bemærk kursiveringer og rækkefølge.

Vejledning ved peer review/fagfællebedømmelse af artikler til Fabrik & Bolig

Artikler til Fabrik & Bolig kan variere i omfang efter aftale med redaktionen. Artiklerne følges normalt af en ansvarlig fra redaktionen, der står for de praktiske aspekter i form af kontakt mellem forfatter og fagfællebedømmer og for at gennemføre rettelser og efterfølgende korrekturgange.

Peer-review eller fagfællebedømmelse foretages altid af ph.d. eller dr.phil. eller person med tilsvarende kvalifikationer (anerkendt seniorforsker) og ikke af redaktionen selv. Artikler til tidsskriftet antages som videnskabelige artikler i fuldt annoteret form og skal leve op til de almene faglige krav til videnskabelige artikler. Desuden skal artikler rumme litteratur- og kildefortegnelse samt fyldigt engelsk abstract.

Fagfællebedømmelse udformes efter nedenstående retningslinjer og tilsendes den ansvarlige fra redaktionen. Der er tale om dobbeltblind peer-review, og eventuelt navn på peer-reviewer kommer ikke til forfatterens kendskab. Tilsvarende kender peer-reviewer ikke navn på forfatteren. Skulle der være tale om nær forbindelse eller eventuelt samarbejde mellem forfatter og peer-reviewer, der for peer-reviewer er indlysende efter læsning af den pågældende artikel, bør peer-revieweren afslå at gennemføre fagfællebedømmelsen.

 

 • Der forventes en bedømmelse på ca. 2 A4-sider. Hvis der er behov for mere plads til bedømmelsen aftales dette forinden med Fabrik & Boligs kontaktperson.
 • Der gives indledningsvis en kort beskrivelse af manuskriptet med dets vigtigste konklusioner og resultater. Væsentlige delresultater kan inddrages i det fornødne omfang.
 • Artiklen placeres i forhold til den eksisterende forskning og teoridannelse.
 • Hvilket kildemateriale er taget i anvendelse og hvordan er behandlingen af materialet.
 • En kortfattet vurdering af manuskriptets styrker og svagheder.
 • Artiklens læsevenlighed og sproglige kvaliteter. Dette punkt skal ikke indgå i selve bedømmelsen af manuskriptet, men artikler til fabrik & Bolig bør fremtræde læsevenlige og ikke forstyrret af upræcist eller på anden måde vanskelig sprogbrug. Bemærkningerne vil derfor indgå i det videre redaktionelle arbejde.
 • Afslutningsvis bedømmes manuskriptet med en af følgende betegnelser:
  1. Ubetinget kvalificeret.
  2. Betinget kvalificeret med mindre rettelser.
  3. Betinget kvalificeret med større rettelser.
  4. Afvises
 • Bedømmelsen ledsages af en kortfattet begrundelse. Ved bedømmelsen “betinget kvalificeret” angives tillige de ønskede rettelser og begrundelsen herfor.
 • Der ønskes ingen bemærkninger til korrekturen med mindre formuleringerne er direkte meningsforstyrrende, idet museets redaktion efterfølgende vil sørge for en grundig redigering og korrekturlæsning på manuskriptet.